Najbliższe spotkanie Bramy Północnej odbędzie się 10.06.2023

Czym jest Brama Północna?

Brama Północna to inicjatywa, która ma na celu zjednoczenie chrześcijan. Nazwa nawiązuje do Psalmu 24 i wersetu 7, gdzie jest napisane: „Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały!”.

Prorocza inicjatywa

Brama Północna to prorocza inicjatywa, która jest platformą dla spotkania się Kościoła na Północy. Słowo prorocze mówi, że uwielbienie Boga i jedność Kościola otwiera bramę dla wejścia chwały Bożej dla regionu Północy i dalej dla całego kraju.
W księdze Dziejów Apostolskich 9:31 napisane jest, że „Kościół... po całej Judei, Galilei i Samarii...”. Wskazuje to na jeden Kościół, który reprezentowany jest poprzez lokalne wspólnoty, zbory, społeczności. Doświadczenie tej rzeczywistości przyświeca inicjatorom tego przedsięwzięcia.
Wierzymy, że ten proroczy przekaz jest wazwaniem od Pana Boga, nie tylko propozycją, dla całego Kościoła w regionie, do stawania razem w duchowej jedności, aby uwielbić, oddać cześć temu, który jedynie jest tego godzien – Panu Jezusowi Chrystusowi. I On oczekuje naszej odpowiedzi na te wezwanie. Kiedy odpowiemy na to wezwanie, to cały Kościół we wszystkich swoich lokalnych zgromadzeniach będzie doświadczał błogosławieństwa w postaci odnowy oraz liczebnego i duchowego wzrostu.
Aby to sie dokonało, trzeba wykonać pracę. Potrzebujemy stanąć ponad podziałami, uprzedzeniami, krzywdami, zazdrością poczuciem zagrożenia, zranieniami , własnymi ambicjami oraz w pokorze przed Bogiem i przed sobą nawzajem stanąć w pokucie, przebaczeniu , pojednaniu, w postawie przyjmowania siebie i w przymierzu. Wykonanie tej pracy wykracza poza nasze konferencje, spotkania modlitewne, itp. Wymaga od nas inwestowania w różne relacje personalne.
Wierzę, że słowo to jest w szczególności kierowane do liderów i duchowych przywódców, ale odnosi się ono do wszystkich wierzących.
Wiem, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami z siebie, własnymi siłami, ale wraz z wezwaniem Pan Bóg daje nam łaskę do wykonania tego, czego od nas, jako swojego ludu, oczekuje.

Wiesław Ziemba

Zaproszenie

Trójmiasto, dzięki swoim portom, było od dawna uznawane za swojego rodzaju okno na świat dla Polski. Przez okno czy też bramę może coś wejść do narodu – nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Inicjatywa Brama Północna jest zapraszaniem Pana Jezusa, aby przyszedł i nawiedził nasz kraj swoją dobrocią i łaską przemiany. Modlimy się, aby przybył Król Chwały, wierzymy, że nasza postawa ma w tym istotną rolę, Postawa uwielbienia dla Boga, wzajemnego szacunku, odwrócenia się od kłótni czy wywyższania się kosztem braci i sióstr.
Historycznie Gdańsk był „Wolnym Miastem”, naszą modlitwą jest, aby stał się miastem wolnym od grzechu i ciemności, aby stał się otwartą bramą dla Pana Jezusa, by przyszedł ze swoją świętością i jasnością do całej Polski. Tak jak Nehemiasz potrafił utożsamić się z grzechami swojego narodu, dzięki czemu mogł efektywnie wstawić się za przemianą, która przyszła w formie powrotu z niewoli dla Żydów, tak i my wstawiamy się za naszym krajem, aby nastało przebudzenie w Polsce.
Jeśli w Gdańsku mogło rozpocząć się coś tak złego jak II Wojna Światowa, to spodziewamy się, że również dobre rzeczy mogą się rozpocząć w tym samym miejscu. Przyłącz się do wspólnej modlitwy i uwielbienia dla Jezusa, bowiem inicjatywa Brama Północna łączy chrześcijanin z wszystkich denominacji.

Michał Hałas Pastor, zbór zielonoświątkowy „Eklezja” w Gdyni

Prorocza zapowiedź

Każdy naród ma swoje strategiczne miejsca, które są kluczowe dla jego historii. Region Trójmiasta i okolicy jest jednym z takich ważnych miejsc dla Polski. Tu miały miejsce wydarzenia, które nadawały kierunek i miały wpływ na cały naród: rozpoczęcie II wojny światowej, strajki i powstanie „Solidarności” w 1980 roku. Z tego regionu wywodzi się główny nurt ludzi mających decydujący wpływ na upadek komunizmu i budowanie nowej Polski po 1989 roku. Ta widzialna rzeczywistość jest proroczą zapowiedzią duchowej rzeczywistości, którą Bóg chce uwolnić nad tym regionem i dla całej Polski. Wierzymy, że zacytowany wyżej Psalm 24 jest proroczym słowem dla Bramy Północnej. Bóg pragnie odbudować „bramę” JEDNOŚCI między wierzącymi i kościołami oraz „bramę” wstawiennictwa i UWIELBIENIA. Nosimy w sercu przekonanie, że Duch Święty poprowadzi nas, jako kościoły i wspólnoty, „od zazdrości i podziału do jedności”, która otwiera obfitość błogosławieństwa Boga dla naszego regionu, według Psalmu 133.
Zapraszamy do współpracy.

Edward Ćwierz

Wezwanie

Mam od kilku lat przekonanie w sercu, że Bóg wzywa cały kościół na Północy, by stanął razem w jedności, w modlitwie i uwielbieniu o Region Północny.
Jest też we mnie takie wrażenie, że wielu ludzi słyszy to wezwanie Boże i już modli się o duchowy przełom. Więc połączmy nasze pragnienia, oczekiwania i stańmy razem w pokorze, uniżeniu, ponad podziałami, uprzedzeniami, krzywdami, w modlitwie, uwielbieniu szukając Bożego oblicza. Wierzę głęboko, że Jezus Chrystus – Pan Kościoła usłyszy nasze wołanie i odpowie i Ziemię Północną UZDROWI.

„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną”
II Kronik 7:14-15

Piotr Furgała Pastor, Zbór KBwCh „Syloe” w Malborku

Liderzy

Piotr Furgała

Wojciech i Joanna Kasprzyk

Wiesław Ziemba

Szczepan i Joanna Bielińscy

Liderzy wspierający:

Liliana Cydejko

Edward Ćwierz

Informacje

modlitwa o Bramę Północy

Chcesz wiedzieć więcej?

"Gdańsk jest północną bramą do naszego kraju, przez którą do Polski może wejść Boże panowanie w stopniu dotąd nie oglądanym."

Zadzwoń

+48 512-049-830 Pn – Nd, 8:00-20:00

Napisz

KosciolDrogaPana@gmail.com

Spotkajmy się

ul. Elizy Orzeszkowej 2, Gdańsk, Polska

Skontaktuj się z nami